Aquesta institució es va fundar l'any 1898, i actualment l'integren al voltant de tres mil professionals de la medicina.

L'any 2011 es van modificar els estatuts del COMT per tal d'adaptar-los a la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i col·legis professionals i es van inscriure en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius bàsics d'aquest Col·legi professional van dirigits a:

 • Registrar les titulacions que acrediten ser metge i ser metge especialista.
 • Instar i vigilar l'acompliment del Codi Deontològic i els Estatuts del Col·legi.
 • Representar la professió mèdica davant la Societat i les Administracions.
 • Establir sinèrgies amb les Societats Científiques i la Universitat.
 • Afavorir acords assumibles amb tots els sectors de la sanitat.
 • Implicar-se respecte objectius comuns amb el Consell de Col·legis i l'OMC.
 • Promoure l'accés de tota la col·legiació a la Formació Mèdica Continuada.
 • Reconèixer l'esforç formatiu permanent de la col·legiació i acreditar-lo.
 • Fixar uns mínims de qualitat imprescindibles per l'exercici professional de la medicina.
 • Defensar els professionals que exerceixen atenent els criteris de bona praxis mèdica.
 • Oferir serveis útils i de qualitat als metges col·legiats.
 • Establir els objectius i pressupost anuals per acord de l'Assemblea de Compromissaris.
 • Transparència informativa i Auditoria externa de cada gestió anual.