Funcions

  1. Assessorar la Junta de Govern en totes les qüestions i en tots els assumptes de la seva competència. En totes les qüestions estrictament ètiques valorarà l'existència o no de transgressions a les normes d ela deontologia i el seu dictamen serà vinculant per a la Junta de Govern.

  2. Informar en tots els procediments de tipus disciplinari, d'acord amb el que estableix l'article 74 dels Estatuts del COMT.

Les decisions de la Comissió Deontológica hauran de figurar en acta, així com els acords presos en aquest respecte per a Junta de Govern. La comissió Deontológica haurà de lliurar a la Junta de Govern els seus dictàmens i els seus informes sobre totes les denúncies i totes les qüestions que li siguin presentades en un termini màxim de cinc mesos, prorrogables per un mes, a petició justificada de la Comissió.

 

Membres

Dr. Joaquin Santiago Escribano Subias
President
Dra. Inmaculada Hospital Guardiola
Secretària
Dr. Eneko Barberia Marcalain
Vocal
Dr. Gaspar Masdeu Eixarch
Vocal
Dr. Ricardo Closa Monasterolo
Vocal
Dr. Eduard Corbella Jacob
Vocal
Dr. Antonio Labad Alquézar
President Honorífic