El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos és l'organisme que agrupa, coordina i representa tots els Col·legis Oficials de Metges a nivell estatal i té la condició de Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat en el compliment de les seves finalitats.

Estatuts (Arxiu PDF)  

Web del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos